Categorie archief: Geen categorie

Politiek debat: lokaal energiebeleid

 

Ook lokaal bepalen verkozenen welke mogelijkheden ze faciliteren inzake hernieuwbare energie en de impact van energieproductie op milieu en gezondheid.

Net voor de Dag van de Aarde, zal het debat hierover doorgaan op zaterdag 21/04/2018 (13-16u).

De focus zal liggen op visie en beleid rond (duurzame) energie, en hoe de partij dit zo praktisch en concreet mogelijk vertaalt naar het gemeentelijke niveau. Via de provinciale kanalen worden betrokken mandatarissen en ambtenaren uitgenodigd, naast alle andere geïnteresseerden.

13u00: Welkom + korte inleidende video met concrete goede voorbeelden

13u10: Inleiding door Serge Deghueldere

13u25: Politiek debat: lokaal energiebeleid. Ludwig Vandenhove (SP.a), Wim Dries (CD&V), Jos Lantmeeters (N-VA), Joost Venken (Groen). Moderator: Ignace Schops

15u00: korte pauze en verzamelen/bundelen van vragen
15u15: Vragenronde
16u00; receptie (aangeboden door Provincie Limburg)
 

MEMORANDUM : Constructief omschakelen van de energievoorziening in Limburg

Naderende verkiezingen: hoe zien we de toekomst m.b.t. energie? Voor politici, betrokken ambtenaren geëngageerde en milieubewuste burgers: Erik Van den Abbeele schreef voor de Werkgroep Energie van Transitie Limburg onderstaand ontwerp. Opmerkingen en suggesties zijn welkom!

(Een aanzet voor een visietekst rond andere Transitiethema’s als voeding, economie, agrocultuur,… trouwens ook.)

MEMORANDUM : Constructief omschakelen van de energievoorziening in Limburg

Werkgroep Energie van TRANSITIE LIMBURG v.z.w.

(een platform van Transitie Limburg, Greenpeace Limburg, Bronsgroen S.V., De Limburgse Milieukoepel, Natuurpunt Limburg , Steunpunt Buurtopbouwwerk…)

Transitie Limburg ijvert voor zoveel mogelijk lokale, mens- & milieuvriendelijke(r)  en gezonde(r) producten, diensten en technieken die iedereen te goede komen.  En dus ook voor kleinschalige(r), duurzame energie zonder fossiele brandstoffen of kerncentrales.

AANLEIDING : de kolencentrale van Langerlo sluit binnenkort. De piste van vervanging door een biomassa-centrale in Langerlo liep dood, en was op vlak van duurzaamheid en gezondheid , zeker op termijn geen wenselijke optie, zoals al bleek uit de eerste studie van Energyville. 

UITDAGING: in heel de samenleving moeten we streven naar energiebesparing en een omschakeling naar mens- en milieuvriendelijke niet-fossiele energiebronnen: zonne- en windenergie en op geschikte plekken ook geothermie en waterkracht. Ook in Limburg: private burgers, wijken, gemeenten, bedrijven, overheids- en private ondernemingen en diensten…moeten zich ervan bewust zijn dat ze elk mede verantwoordelijk zijn over hoe we nu en in de toekomst ecologisch en sociaal verantwoord dienen om te gaan met onze energieverspilling en energiegebruik… 

WAT HOUDT DE NOODZAKELIJKE OMSCHAKELING IN ? 

 1. Programma’s op niveau van burgers, over wijken en gemeenten, tot hogere overheden, inzake energiebesparing, -productie, -distributie, -opslag en isolatie. 
 1. Programma’s inzake goederenproductie: van materiaal- en energieverspilling naar

hergebruik en herstelling; inzetten van burgers en bedrijven en overheid op
systematisch werken volgens kringloopprincipes reeds vanaf het ontwerp. 

 1. Inzetten op interuniversitaire samenwerking voor verder studiewerk, cfr.

Greenville, Energyville….o.m. inzake 

-voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland m.b.t. energiebesparing/recuperatie,

 lokale productie, opslag en distributie van zonne- en windenergie (lokale geschikte dakoppervlakten, sites voor windenergie, ook kleinere windmolens  …)

-onderzoek naar potentiële tewerkstellingsbehoefte en -effecten voor de noodzakelijke omschakeling: in productie, installatie, opslag en lokale distributienetten voor zonne- en windenergie; initiatieven inzake isolatie gebouwen  en andere energiebesparingvormen en kringloopinitiatieven, reparatiewerkplaatsen…

-onderzoek naar hergebruik van afval als (ecologisch verantwoord!) materiaalgebruik en grondstof

-onderzoek naar functioneringsmodaliteiten en modellen voor lokale zonne- en windenergieopwekking volgens een coöperatief aandeelhoudersmodel op wijkniveau (burgers participeren zelf in het beheer van hun energievoorziening), zodat de opbrengsten van de opgewekte energie ten goede komen aan de mee-investerende  burgers en lokale overheden (die trouwens kunnen tussenkomen in het bemiddelen  met eigenaars en huurders inzake bv. vrijliggende en geschikte dakoppervlakten  bij plaatsing en “uitbating” van de zonne-energie ).

  Bestaande projecten in binnen- en buitenlands bestuderen én modellen experimenteel opzetten en faciliteren…en…vermenigvuldigen (bekendmaken)…

-onderzoek naar opslagmogelijkheden voor lokale energieproductie (bij productie van niet onmiddellijk te consumeren stroom of warm water (geothermie). 

 1. Ontwikkelen en ondersteunen van lokale initiatieven in lokale overheidshanden , en coöperaties van lokale burgers op wijkniveau inzake collectief isoleren, plaatsen en exploiteren van zonnepanelen en kleinere windmolens.
 1. In de noodzakelijke omschakeling moet ten allen prijze vermeden worden dat er  monopolievorming van privaat en publiek kapitaal plaatsvindt: wij opteren voor een  brede waaier aan lokale initiatieven, binnen een coöperatief model volgens de 7 ICA-principes (International Co-operative Alliance), waarvan de opbrengst terugkeert naar de participerende burgers. 
 1. Steun aan ontwerpers, architecten, bedrijven, burgers die inzetten op minder energie- en materiaalgebruik, en op repareerbaarheid en hergebruik. 
 1. Wij willen geen grootschalige energiewinning (verbranding afval, grote oppervlakten zonnepanelen, grote windmolenparken …) in natuurgebied.

De bebouwde omgeving en industriële zones horen ook nieuwe, duurzame en ecologisch verantwoorde energieprojecten te herbergen: geen natuur of bos kunnen we nog missen; er moet dan ook een definitief moratorium komen op verder aansnijden van natuur- en bosgebied in de ruimtelijke ordening! 

 1. Uiterst belangrijk is het ontwikkelen van kleinschalige projecten op wijk- , buurt-, gemeentelijk niveau, van pilootprojecten van coöperatieve en lokale energieproductie, opslag en distributie: hier dient een synergie nagestreefd tussen privaat en coöperatief aandeelhouderschap, publieke investering, buurt- en wijkwerkingen, en middenveld, en transitiewerkingen , publieke middelen (zoals deze die ooit bestemd waren voor subsidie aan een niet-ecologische biomassacentrale …)
 1. Dit vraagt ook om een omschakeling/vorming van al wie nu nog werkt in de traditionele energiecentrales : een gunstige uitstapregeling voor bv., werknemersvan centrales als Langerlo, die gesloten worden, met als mogelijk alternatief voor wie nog wil/kan werken …gerichte herscholing (door VDAB…) voor inzet in de energie-omschakeling. 
 1. Elke gemeente zou een transitie-ambtenaar en – dienst moeten krijgen, die transitie-initiatieven lokaal kan stimuleren, en elke gemeente zou een lokaal energieplan moeten maken (met burgerparticipatie), waarbij lokaal buurt- en wijkgericht wordt gestimuleerd inzake kringloopwerking, energiebesparing, energieproductie aan de hand van zonne-en windenergie, en lokale opslag (met betrekking tot piekproducties) én lokale distributie en verbreding van de burgerparticipatie… 
 1. Op Provinciaal niveau dient een overleg- en plannings- en stimuleringsbeleid gevoerd te worden , boeiende projecten lokaal en internationaal, bv. in het kader van Euregiowerking, Europese uitwisselingen, streekontwikkeling en intergemeentelijk…enz… in de kijker plaatst Elders zijn er al heel wat boeiende initiatieven en inspiratie te vinden! Maak uitwisseling mogelijk door Bezoek ter plekke voor participanten in de noodzakelijke energie-omslag, studiewerk, en toepassen van het geleerde…in eigen provincie….Synergie stimuleren en dynamiek losweken en ondersteunen! 
 1. Werken aan een beter openbaar-, en energiezuinig(er) en milieuvriendelijk(er) vervoer en mobiliteit. (Idem voor openbare verlichting…)

Langerlo: biomassacentrale dooft uit

Genk, 21 maart 2017 – We kunnen meer dan genoeg zonne- en windenergie opwekken om de biomassacentrale in Langerlo te vervangen. Bovendien sparen we zo meer dan 1 miljard aan subsidies uit. Dat blijkt uit een nieuw rapport (1) van onderzoeksinstelling EnergyVille op vraag van Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en lokale partners in Transitie Limburg. Het schrappen van de voorziene subsidies aan Langerlo kan de Turteltaks verlagen én ons helpen ambitieuzer in te zetten op de energie van de toekomst.

Transitiegroepen ijveren wereldwijd voor een lokale overgang naar een fossiele brandstof arme, milieu- en mensvriendelijke samenleving. Transitie Limburg wil netwerken tussen mensen en groepen met gelijkaardige doelstellingen. Zo zijn er onder meer bruggen met bv Greenpeace Limburg, Bronsgroen, Hart boven Hard, Vreucht van Eigen Bodem, LETS Limburg, volkstuinen, …

Hier vind je onze studie van EnergyVille en de samenvattende presentatie van de persconferentie.

Open Forum, maandag 20/3 bij Stebo in Genk

Erwin Debruyn geeft vooraf een interessante toelichting over de werking, later nog een rondleiding over duurzaamheid in het gebouw van Stebo.

We hebben al heel wat vooruitgang geboekt, overzichtje:
(Vreucht van Eigen bodem gaat op 4/10 in Bilzen door. Share & Care wil er ook Oude Ambachten aan koppelen. Op 20/5 (zie flyers Gerard) in Houthalen.
Voor de website is er een subsidie van  500 euro goedgekeurd. Het concept met zoekfuncties vlgs locatie, thema ed. moet nog verder uitgetekend worden. Graag een seintje als iemand wil meedenken & -werken.

Input van gegevens kan nu al via een gedeeld Google formulier dat data in een  sheet opslaat. Meewerken kan, bv ook voor een onderdeel of thema. Laat iets weten en je krijgt de link om mee te werken.
Energie: 21/3 persconferentie. Factcheck EnergyVille over zon & wind wordt toegelicht. Dr. Harrie De Witte heeft het over de gezondheidsaspecten, Transitie Limburg o.m. over tewerkstelling.

Week van de duurzaamheid: goede aanzet & samenwerking

Het zal gaan om een week van de transitie/duurzaamheid, van 14-21/10
Het eerste weekend wordt door ons (provincie, Transitie, Vorming+) ingevuld.
Andere dagen (incl. laatste weekend) kunnen door iedereen lokaal worden ingevuld. Gemeenten en verenigingen worden hiervoor aangesproken. Vergelijk het een beetje met ‘Open Monumentendag’.

Om een kleiner werkveld te krijgen wordt het thema iets als: spullen & geld, of Meer met Minder. Repair Cafe, Geefinitiatieven en Spullen delen staan dus centraal. Misschien aangevuld met iets rond Voeding en Compost, omdat dit toegankelijk en dankbaar is voor het publiek.
 
Er is nog geen naam of slogan. Voorstellen? (Inspiratiedag, – festival, D-day (D voor doe-, deel-, duurzaamheid-..))
Ook nog geen locatie. Er wordt wel geopteerd voor Hasselt Centrum (Oude Gevangenis,  Dusart Kazerne, Herkenrode, Corda Campus worden gepolst (oppervlakte, lokalen, prijs, beschikbaarheid).
 
Op die centrale plek komt er een markt, workshops en kinderopvang.
Er wordt gemikt op burgers, en verenigingen.  Gemeentelijk ook op politici & ambtenaren. Eventueel ook een educatief luik (hogeschool, middelbaar?). Een academische avond kan ook (vb. als wij die organiseren), maar is geen prioriteit.

2 beschikbare nota’s worden overlopen.  Aanvullingen:
Geld: Duwolim via Stebo – Internetlinks rond deelinitiatieven – Netwerk Bewust Verbruiken – Omslag (nl) – Nederland kantelt – Leven zonder geld: Green Evelien – Barber shop

Wat doen we met de andere segmenten en de integrale benadering van Transitie?
Het programma wordt door de partners van de stuurgroep bepaald en gestuurd. Er was een consensus over de keuze. Maar andere mogelijkheden blijven nog open: maar dan moet iemand die concreet op zich nemen. (Kan ook via een stand, infosessie ed.)

Momenteel is het voorstel dat Vorming+ de workshops en lezingen coördineert, en Transitie de markt met standen. In onderlinge coördinatie.

Een middagmaal samen met de volkstuinen van de Tesch, voedseloverschotten via Marleen en catering van de Wroeter is ook mogelijk.

Bert legt contacten voor een academisch gebeuren.