Categoriearchief: overleg

Vergaderingen, bijeenkomsten, …. die we zelf organiseren.

Transitie: samen naar mens- & milieuvriendelijke jobs & energie

De afsluitende tekst van Transitie Limburg voor
de persontmoeting ivm de biomassacentrale van Langerlo met daarop toegelicht
Energiebehoefte en omschakeling naar zonne- en windenergie door EnergyVille,
Herkomst van biomassa brandstof door BBL,
Gezondheidsaspecten door Dr. Harrie De Witte

Transitie Limburg zet zich, zoals transitiegroepen en Transition Towns overal ter wereld, in voor een samenleving die niet langer gebaseerd is op het verbruiken van fossiele brandstof.

Omdat:

 • die voorraden eindig zijn (zie Rapport van de Club van Rome)
 • er zoveel vervuilende en ziekmakende afvalproducten vrijkomen,
 • de gebruikte technieken onvoldoende efficiënt zijn en een zeer laag rendement hebben
 • het verdienmodel slechts enkele kapitaalkrachtige groepen, maar niet de gebruikers ten goede komt.

Als Langerlo biomassa gaat verbranden wordt er een heel dun laagje groene verf over de oude centrale gesmeerd. Een laagje dat 10 jaar kan meegaan. Maar ons ondertussen met een heel ongezonde situatie laat zitten.

De voorgestelde factcheck van EnergyVille stelt structurele alternatieven voor die werken op lange termijn en die we samen met alle partners uit ons netwerk aan onze beleidsmakers willen presenteren. Als de provincie Limburg  voor “Klimaat Neutraal” wil gaan, is een grote biomassacentrale in Langerlo een slechte keuze.

Om Klimaat Neutraal te worden is een Transitie nodig, een algemene omslag naar zonne- en windenergie. Wij nodigen belanghebbenden en ook onze overheden uit om hier volop aan mee te werken.

In datzelfde kader vragen we ook aandacht voor het personeel dat in de sector werkt. In Limburg kunnen we een voorsprong nemen door onderzoek te doen naar omscholingsmogelijkheden van personeel van verouderde energiecentrales als Langerlo, naar de nieuwe jobs die nodig zijn in de hernieuwbare energie: installateurs van zonnepanelen, constructie en montage van windmolens en lokale opslag voor collectief geproduceerde energie.

We zetten ook in op meer energie-efficiëntie, zowel in openbare gebouwen als bij particulieren: ook daar zijn heel wat extra jobs te creëren, zowel in de reguliere als in de sociale economie, bv om panden te isoleren. Op die manier worden niet alleen de energieproductie, maar ook de jobs, duurzaam en toekomstgericht. Dit is een piste die zeker op korte termijn samen met VDAB, vakbonden en vormingsinstanties verder moet onderzocht worden.

Transitie Limburg staat voor lokale en kleinschalige projecten met burgerparticipatie.

Daarom geloven we eerder in subsidie en steun voor plaatselijke projecten:

 • van coöperatieve energieproductie, energieopslag en -distributie en energiebesparing :
 • op buurt- en wijkniveau, in nieuwbouw en bij bestaande wijken en beschikbare dakoppervlakten.
 • met nieuwe tewerkstellingsperspectieven in nieuwe, gezonde jobs met toekomstperspectief.

Samen met private en publieke partners wil Transitie Limburg werk maken van zonne- en windenergie en duurzame alternatieven voor jobs, omgeving en gezondheid.

In de week van de ‘Circulaire economie’ (voorlopige werktitel) in oktober dit jaar, brengen we diverse aspecten hiervan praktisch en bruikbaar in beeld voor alle Limburgers. Dit doen we ism de Provincie Limburg en verschillende partners (Hart boven hard, Bronsgroen, Greenpeace, volkstuinen, LETS Limburg, Vreucht van Eigen Bodem,..) .

Verslag Open Forum Transitie 08/11/2016

Er waren 13 geïnteresseerden verontschuldigd, en 21 aanwezigen.

Een beknopte schets plaatst Transitie Limburg in Transition Towns,  Transitie Vlaanderen en Limburg. Transitie Limburg wordt beknopt gesitueerd t.a.v. gelijkluidende initiatieven (UMB, Transitie Vlaanderen, TransLab (samenkomst 21/8), Transitienetwerk (Vlaanderen)). Samenwerken met alle krachten die zich inzetten voor transitie is wenselijk.

De nieuwe impuls komt er door de vraag naar een platform om ervaringen te delen, elkaar te vinden en ondersteuning te vinden, de behoefte aan een Limburgs netwerk rond transitie voor individuele personen en lokale initiatieven, maar ook een wisselwerking vinden met verschillende krachten vanuit beleid, onderwijs, middenveld, en de vraag voor een provinciale ontmoetingsdag (2017).

De twee heel praktische actiepunten (website, Ontmoetingsdag) en de transparantie van de werking en de groep die dit wil realiseren,  en duidelijkheid voor buitenstaanders (ook overheden en diensten) maken het zinvol om het statuut van vzw aan te nemen.

openforum1Het rondje kennismaking brengt ook verwachtingen voor deze samenkomst naar boven.

Statuten: de doelstellingen worden aangevuld en verduidelijkt. 14 aanwezigen geven zich op als lid, 7 als stichtend lid/bestuurder. Publicatie wordt zo spoedig mogelijk in orde gemaakt.

Iedereen brengt actiepunten aan, die daarna geturfd worden om er de belangrijkste uit te halen. Na de pauze gaan er 4 groepjes aan de slag.

Werkgroepje website & sociale media
Voor de ideeën die we willen realiseren hebben we zelf de knowhow niet. We willen wel een duidelijk concept uitschrijven, en daarna via 2 kanalen zoeken naar een vrijwilliger/medewerker, en bij informatica-opleidingen informeren naar mogelijke afstudeerprojecten.

Werkgroepje: jongeren (bereiken)
Luca & Hugo lanceren een doodle om met geïnteresseerden samen te komen. Wie komt er nog meedenken op vrijdag 09/12 om 18u30 bij Luca & Marleen, Herk-de-Stad?

Werkgroep energie: biomassacentrale in Langerlo
Vanuit Greenpeace gaan we een breed platform van organisaties/individuen samenbrengen om een alternatief aan te bieden voor deze biomassacentrale van Granuul Invest. De bedoeling is dat we deze gelegenheid aangrijpen om neen te zeggen tegen de centrale en een plan uitwerken dat heel Limburg, zowel op sociaal als ecologisch vlak, ten goede komt. Hiermee houden we natuurlijk ook rekening met de schadelijke gevolgen voor mens en milieu wereldwijd. Samenkomst op wo 14/12 rond 17u in Genk

Werkgroep ‘Ontmoetingsdag’ = voorlopige werktitel  , we zoeken een wervende oneliner.
We komen samen op 13/12 om 19.30u. bij Luca en Marleen, Schulen. Iedereen welkom.

Als voorbereiding :

 • Wordt het een interne ontmoeting en / of een externe ?
 • Bekijk internet voor voorbeelden /vormen van transitie/events elders….

openforum2Een plenair rondje brengt de eerste praktische afspraken van de werkgroepen samen.

Een korte evaluatie leert dat veel, maar lang niet alle verwachtingen zijn ingelost. Iedereen is al druk en geëngageerd bezig, en Transitie Limburg mag geen te grote extra belasting worden.

Veel aanwezigen zeggen dat ze een goed gevoel aan deze samenkomst overhouden, en dat ze ervaren niet (meer) allen te staan met hun ideeën en plannen.

Bijkomende info Open Forum Transitie Limburg, ontwerpstatuten

Transitie Limburg werd opgericht door 9 Limburgers die de Inloopdagen van Transitie Vlaanderen (2011) volgden. Hieruit ontstonden ook (samen met VELT) ‘Tuinen in Transitie’ en (2014) “Vreucht van eigen bodem’.  De eigen projecten van de medewerkers slorpten zowat alle tijd op, waardoor de gezamenlijke initiatieven verminderden. Vier initiatiefnemers willen de actieve kern in 2016 terug uitbreiden en activeren. Transitie Limburg is ook actief binnen Transitie Vlaanderen.

Voor wie
Iedereen die wil werken aan verbetering, o.a. in biolandbouw en –voeding, duurzame energie, geef- en ruileconomie, kringloop en reparatie, energie- en materiaalbesparing, sociale-economieprojecten, samenwerken rond lokale economie en korte keten, lokale en alternatieve geld- en ruilcircuits, lokale transitie-werking , coöperatief en in zelfbeheer ondernemen voor reële behoeften, ecologisch bouwen en leven, ecologische vervoerswijzen en transport-systemen , lokale buurtateliers, investeren in leefbaarheid, natuurontwikkeling en sociale gelijkheid, gelijke rechten, rechtvaardigheid, wetenschappelijke onderbouwing van transitie,…

 

Ontwerpstatuten

Hoofdstuk 1.- Naam, Zetel, Doel

Art. 1. Oprichting: Heden, 08 november 2016 wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002;

Gegevens oprichters:
Naam, voornaam, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum

Art. 2. Benaming en maatschappelijke zetel van de vereniging: De vereniging draagt de naam Transitie Limburg. De zetel van de vereniging is gevestigd te ………………..(adres)  en valt onder het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

De maatschappelijke zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering volgens de regels zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

Art. 3. Doel vereniging: de vereniging heeft tot doel:

– een provinciaal open forum te zijn voor plaatselijke basisgroepen en individuen die ijveren voor een betere wereld , waarin zij elkaar kunnen vinden, helpen en versterken.
verbinding, ondersteuning, partner en spreekbuis te kunnen zijn voor basisbewegingen, -groepen en initiatieven die streven naar duurzame maatschappelijke en ecologische verbeteringen op mensenmaat,
de academische wereld, hogescholen en wetenschappelijk onderzoek ter informatie, onderbouwing en samenwerking linken aan- en toetsingsmogelijkheden geven voor deze (sociaal ecologische) initiatieven en onderwerpen.

Te ijveren: voor lokale ontmoetingsplaatsen (café, beurs, markt),
een provinciale/hoofdstedelijke ontmoetingsplaats (voor en over sectoren),
een digitale ontmoetingplaats (website).

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, ondermeer eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten (laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

Hoofdstuk 2. – Lidmaatschap: voorwaarden tot toelaten en uittreden van leden

Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat jaarlijks wordt neergelegd op de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Tongeren. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. De rechten en plichten van toegetreden leden worden beschreven in een Intern reglement.

Art. 5. Om lid te worden moet men als dusdanig gevraagd en/of aanvaard worden door de algemene vergadering. Het verzoek om toelating van een kandidaat effectief lid moet ingediend worden bij de voorzitter van de raad van bestuur. De maximum bijdrage voor effectieve leden bedraagt 250 Euro per jaar .

Art. 6. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, door het niet betalen van het lidgeld vóór 31 december van het lopend jaar en door ontslag. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Tot uitsluiting wordt enkel beslist door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Toegetreden leden zijn alle personen die –zelfs occasioneel- willen meewerken en niet door de Raad van Bestuur geweigerd worden.

Er wordt gestreefd naar een voldoende vertegenwoordiging van zowel basisinitiatieven als academische wereld.

Hoofdstuk 3 – Raad van bestuur

Art. 7. De vereniging wordt beheerd door de raad van bestuur bestaande uit minimum twee leden.  Deze worden verkozen uit en door de algemene vergadering en zij zijn herverkiesbaar door de algemene vergadering. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 2 jaar.  De mandaten worden kosteloos uitgeoefend. De Algemene Vergadering kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die ook in de raad van bestuur deze functie uitvoeren. De andere personen die deel uitmaken van deze raad zijn bestuurders. Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke reden dan ook, het aantal bestuurders is teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis gebracht worden. De bestuurders kunnen ten alle tijden afgezet worden door de algemene vergadering. De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging geen persoonlijke verplichting aan. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht, en de in hun beheer bedreven misgrepen.

De Raad van Bestuur kan deskundigen coöpteren en/of uitnodigen.

Bevoegdheden raad van bestuur

Art. 8. De raad van bestuur leidt als college de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd als college voor alle aangelegenheden, met  uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn  voorbehouden. Zij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur benoemt en ontslaat als college de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De raad van bestuur als college kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of zelfs mits machtiging van de algemene vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de  vereniging. De raad van bestuur als college kan, indien zij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen voor verbintenissen waarvan het maximale bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld..

Art. 9. De raad van bestuur vergadert volgens het stelsel der beraadslagende vergadering. De helft der leden moeten aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur, per gewone brief, fax of e-mail die aan ieder effectief lid van de raad van bestuur wordt gestuurd minstens acht dagen voor de voorgestelde datum. Het register met de beraadslagingen van de raad van bestuur wordt bij gehouden op de zetel van de vereniging waar het na afspraak en overleg ter inzage ligt voor belanghebbenden

Hoofdstuk 4. Dagelijks bestuur

Samenstelling en werking van een eventueel dagelijks bestuur wordt in het Intern Reglement beschreven.

Hoofdstuk 5. – Algemene Vergadering

Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. De leden van de algemene vergadering zijn degenen die ingeschreven zijn op de laatste neergelegde lijst op de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Tongeren.

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

Art. 11. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
– het wijzigen van de statuten,
– het benoemen en het ontslaan van de bestuurders en commissarissen
– het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend m.b.t. commissies,
– het goedkeuren van de jaarlijkse rekeningen en begroting, en kwijting aan haar bestuurders en commissarissen ,
– de ontbinding van de vereniging,
– de uitsluiting van een effectief lid,
– de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

– het goedkeuren van het Intern reglement.

Art. 12. Er moet minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering worden gehouden en wanneer 1/5 van de leden dit vraagt.

De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de secretaris, per gewone brief, fax of e-mail die aan ieder effectief lid van de algemene vergadering wordt gestuurd minstens acht dagen voor de voorgestelde datum. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda.

Art. 13. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is met een meerderheid van 4/5 . Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeen geroepen, niet vroeger dan 15 dagen volgend op de eerste, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 en 2/3 aanwezigheid worden besloten.

Hoofdstuk 5. – Intern Reglement

Art. 14. De interne organisatie en de werking van de vereniging worden vastgelegd in het intern reglement opgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Hoofdstuk 6. – Begrotingen en rekeningen

Art. 15. Het vereniging- en boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor . Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.  De algemene vergadering geeft kwijting aan zijn bestuurders

Hoofdstuk 7. – Ontbinding en vereffening

Art.16. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering die ze heeft uitgesproken eventueel vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en beslist over het aanwenden van goederen en waarden der ontbonden vereniging na het passief te hebben vereffend en mits aan die goederen en waarden een bestemming te geven die zoveel mogelijk de doeleinden benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht. In geval van gerechtelijke ontbinding zal met hetzelfde doel door de vereffenaars een algemene vergadering der effectieve leden bijeengeroepen worden.

Art. 17. De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden indien 2/3 van de stemgerechtigde effectieve leden aanwezig zijn en met een meerderheid van 4/5 op de algemene vergadering.

Aldus opgemaakt in …. exemplaren te Hasselt, op 08 november 2016

Voorzitter                                                                               Secretaris

Starttekst Transitie Limburg

Heb je ook niet het aanvoelen dat we  op vlak van samenleven in een impasse geraken als we voortdoen zoals we met zijn allen bezig zijn? Sociale onrechtvaardigheid, de ecologie bedreigd, en mensen zijn de greep op hun eigen bestaan kwijtgespeeld aan de markt, waar enkel de winst van een kleine rijke minderheid geldt….Willen jullie niet net als wij een omslag, de stroom keren, een ombouw, een overgang naar een sociaal rechtvaardiger en ook ecologisch leefbaarder wereld, waar mensen weer samen hun lot in hand nemen, startend hier en nu? Dat is de transitie waar wij voor staan.

Overal ter wereld, en ook in Limburg, namen en nemen mensen zelf het voortouw in een diversiteit aan initiatieven, acties, projecten : biolandbouw en –voeding, duurzame energie, geef- en ruileconomie, kringloop en reparatie, energie- en materiaalbesparing, sociale-economieprojecten, samenwerken rond lokale economie en korte keten, lokale en alternatieve geld- en ruilcircuits, lokale transitie-werking , coöperatief en in zelfbeheer ondernemen voor reële behoeften, ecologisch bouwen en leven, ecologische vervoerswijzen en transport-systemen , lokale buurtateliers, investeren in leefbaarheid, natuurontwikkeling en sociale gelijkheid…

Wij willen een open ontmoetings- en uitwisselingsplaats in Limburg, waar wat er leeft op vlak van transitie in de ruimste zin, zich vrijuit met elkaar kan verbinden , een open netwerk van een grote diversiteit aan lokale en Limburgse initiatieven, gerund door die initiatieven zelf…Een marktplaats waar de praktijk van het werken aan transitie mekaar kan ontmoeten en versterken, waar denkers en doeners elkaar wederzijds bevruchten , en waar de verschillende initiatieven een platform vinden om een breder publiek te inspireren tot engagement voor een transitie naar grotere leefbaarheid voor ieder zonder onderscheid, naar meer rechtvaardigheid, naar een beter ecologisch evenwicht, naar het weer zelf greep krijgen op economische, sociale  en ecologische ontwikkeling.

Transitie Limburg kiest daartoe voor de uitbouw van een Vereniging Zonder Winstgevend Doel, waarin alle transitie-initiatieven welkom zijn, met het oog op het realiseren van een stevig representatieve open en transparante samenwerking zonder bevoogding, en binnen die samenwerking van onderop willen we diverse ontmoetingskanalen en ontmoetingsmomenten realiseren. Hierbij denken we alvast aan een digitaal platform, netwerkdagen en een (bv. jaarlijks) groter gebeuren voor breed publiek .

Dergelijk initiatief kan maar slagen als het gedragen en ingevuld wordt door een breed representatief netwerk, dat zich onderling wil verbinden binnen een gezamenlijk krachtig transitieverhaal: samen stenen verleggen in de stroombedding om de loop van de rivier om te buigen richting meer sociale gelijkheid, ecologische waarden, en mensen die zelf hun samenleven weer in eigen hand nemen, zonder uitsluiting of bevoogding.

erik-van-den-abbeele

Erik Van den Abbeele

Transitie Limburg in één A4ke

Transitie is een begrip als een container, je kan er alles in kwijt! Het is de container met een verzameling van lokale initiatieven: “Er borrelt wat in de onderbuik van de samenleving … het gonst van verrassende ideeën en van structurele oplossingen” [1].

Transitie verwijst naar verandering, niet de verandering die wij zo maar ondergaan, maar de verandering die wij willen: “Dat doen waar we zelf beter van worden, waar we zoveel mogelijk geluk voor zo veel mogelijk mensen voor een zo lang mogelijke tijd mee scheppen” [2].

Vanuit een behoefte om rond de brede transitiebeweging verbinding met elkaar te zoeken werkt Transitie Limburg aan een open platform als ontmoetings- en uitwisselingsplaats. Het is een open ruimte, waar iedereen welkom is om vanuit een delen met mekaar een meerwaarde te creëren als bron voor vernieuwende initiatieven die mekaar versterken. Het is een marktplaats voor verschillende domeinen van de menselijke samenleving om vanuit deze diversiteit aan initiatieven en initiatiefnemers open deuren met nieuwe wegen te verbinden. Vanuit deze heelheid, met aandacht voor ecologische waarden, met diep respect voor menselijke waarden en gebaseerd op een leefbare economie is de focus van Transitie Limburg gericht op groei van de levenskwaliteit voor iedereen.

Als vehikel tot verbinding kiest Transitie Limburg voor de uitbouw van een VZW waarin alle transitie-initiatieven welkom zijn, om vanuit een open en transparante samenwerking een diversiteit aan ontmoetingskanalen en –momenten te realiseren. Hierbij denken we onder andere aan mogelijkheden voor een digitaal platform en netwerkdagen.

Dergelijk initiatief kan maar slagen als het gedragen wordt door een breed netwerk van transitiebewegingen, die ramen en deuren willen openen als een welkom om te verbinden naar een gezamenlijk krachtig verhaal.

bert-verleysen

Bert Verleysen

Bronnen

 1. Eggermont, N., Climate Express. Sporen van verandering. 2015, Berchem: Eppo.
 2. Holslag, J., Vlaanderen 2055. 2015, Amsterdam, Antwerpen: De Bezig Bij.

21 maart: Lentefeest op Samenland

De dagen lengen, de plantjes groeien. In de tuin begint een nieuwe cyclus. Op Samenland, de permacultuurtuin aan het kasteel van Nieuwenhoven, vieren we het nieuwe leven. Er wordt een boombeeld gemaakt, er is Poppenkast: “De rijke bramen plukker”. Daarnaast ook live muziek, een volxvergadering en een lentevuur. Eigen inbreng van circus, poezie, muziek… welkom. Er zal zowiezo te drinken en iets klein te eten zijn.

Tijd: 21 maart 2012, van 12 tot 22u.
Plaats: in de tuin van Samenland aan kasteel Nieuwenhoven
Engelbamp 55
3800 Sint-truiden
Prijs: gratis toegang

Affiche lentefeest