Tag archieven: statuten

Bijkomende info Open Forum Transitie Limburg, ontwerpstatuten

Transitie Limburg werd opgericht door 9 Limburgers die de Inloopdagen van Transitie Vlaanderen (2011) volgden. Hieruit ontstonden ook (samen met VELT) ‘Tuinen in Transitie’ en (2014) “Vreucht van eigen bodem’.  De eigen projecten van de medewerkers slorpten zowat alle tijd op, waardoor de gezamenlijke initiatieven verminderden. Vier initiatiefnemers willen de actieve kern in 2016 terug uitbreiden en activeren. Transitie Limburg is ook actief binnen Transitie Vlaanderen.

Voor wie
Iedereen die wil werken aan verbetering, o.a. in biolandbouw en –voeding, duurzame energie, geef- en ruileconomie, kringloop en reparatie, energie- en materiaalbesparing, sociale-economieprojecten, samenwerken rond lokale economie en korte keten, lokale en alternatieve geld- en ruilcircuits, lokale transitie-werking , coöperatief en in zelfbeheer ondernemen voor reële behoeften, ecologisch bouwen en leven, ecologische vervoerswijzen en transport-systemen , lokale buurtateliers, investeren in leefbaarheid, natuurontwikkeling en sociale gelijkheid, gelijke rechten, rechtvaardigheid, wetenschappelijke onderbouwing van transitie,…

 

Ontwerpstatuten

Hoofdstuk 1.- Naam, Zetel, Doel

Art. 1. Oprichting: Heden, 08 november 2016 wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002;

Gegevens oprichters:
Naam, voornaam, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum

Art. 2. Benaming en maatschappelijke zetel van de vereniging: De vereniging draagt de naam Transitie Limburg. De zetel van de vereniging is gevestigd te ………………..(adres)  en valt onder het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

De maatschappelijke zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering volgens de regels zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

Art. 3. Doel vereniging: de vereniging heeft tot doel:

– een provinciaal open forum te zijn voor plaatselijke basisgroepen en individuen die ijveren voor een betere wereld , waarin zij elkaar kunnen vinden, helpen en versterken.
verbinding, ondersteuning, partner en spreekbuis te kunnen zijn voor basisbewegingen, -groepen en initiatieven die streven naar duurzame maatschappelijke en ecologische verbeteringen op mensenmaat,
de academische wereld, hogescholen en wetenschappelijk onderzoek ter informatie, onderbouwing en samenwerking linken aan- en toetsingsmogelijkheden geven voor deze (sociaal ecologische) initiatieven en onderwerpen.

Te ijveren: voor lokale ontmoetingsplaatsen (café, beurs, markt),
een provinciale/hoofdstedelijke ontmoetingsplaats (voor en over sectoren),
een digitale ontmoetingplaats (website).

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, ondermeer eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten (laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

Hoofdstuk 2. – Lidmaatschap: voorwaarden tot toelaten en uittreden van leden

Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat jaarlijks wordt neergelegd op de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Tongeren. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. De rechten en plichten van toegetreden leden worden beschreven in een Intern reglement.

Art. 5. Om lid te worden moet men als dusdanig gevraagd en/of aanvaard worden door de algemene vergadering. Het verzoek om toelating van een kandidaat effectief lid moet ingediend worden bij de voorzitter van de raad van bestuur. De maximum bijdrage voor effectieve leden bedraagt 250 Euro per jaar .

Art. 6. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, door het niet betalen van het lidgeld vóór 31 december van het lopend jaar en door ontslag. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Tot uitsluiting wordt enkel beslist door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Toegetreden leden zijn alle personen die –zelfs occasioneel- willen meewerken en niet door de Raad van Bestuur geweigerd worden.

Er wordt gestreefd naar een voldoende vertegenwoordiging van zowel basisinitiatieven als academische wereld.

Hoofdstuk 3 – Raad van bestuur

Art. 7. De vereniging wordt beheerd door de raad van bestuur bestaande uit minimum twee leden.  Deze worden verkozen uit en door de algemene vergadering en zij zijn herverkiesbaar door de algemene vergadering. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 2 jaar.  De mandaten worden kosteloos uitgeoefend. De Algemene Vergadering kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die ook in de raad van bestuur deze functie uitvoeren. De andere personen die deel uitmaken van deze raad zijn bestuurders. Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke reden dan ook, het aantal bestuurders is teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis gebracht worden. De bestuurders kunnen ten alle tijden afgezet worden door de algemene vergadering. De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging geen persoonlijke verplichting aan. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht, en de in hun beheer bedreven misgrepen.

De Raad van Bestuur kan deskundigen coöpteren en/of uitnodigen.

Bevoegdheden raad van bestuur

Art. 8. De raad van bestuur leidt als college de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd als college voor alle aangelegenheden, met  uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn  voorbehouden. Zij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur benoemt en ontslaat als college de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De raad van bestuur als college kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of zelfs mits machtiging van de algemene vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de  vereniging. De raad van bestuur als college kan, indien zij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen voor verbintenissen waarvan het maximale bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld..

Art. 9. De raad van bestuur vergadert volgens het stelsel der beraadslagende vergadering. De helft der leden moeten aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur, per gewone brief, fax of e-mail die aan ieder effectief lid van de raad van bestuur wordt gestuurd minstens acht dagen voor de voorgestelde datum. Het register met de beraadslagingen van de raad van bestuur wordt bij gehouden op de zetel van de vereniging waar het na afspraak en overleg ter inzage ligt voor belanghebbenden

Hoofdstuk 4. Dagelijks bestuur

Samenstelling en werking van een eventueel dagelijks bestuur wordt in het Intern Reglement beschreven.

Hoofdstuk 5. – Algemene Vergadering

Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. De leden van de algemene vergadering zijn degenen die ingeschreven zijn op de laatste neergelegde lijst op de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Tongeren.

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

Art. 11. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
– het wijzigen van de statuten,
– het benoemen en het ontslaan van de bestuurders en commissarissen
– het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend m.b.t. commissies,
– het goedkeuren van de jaarlijkse rekeningen en begroting, en kwijting aan haar bestuurders en commissarissen ,
– de ontbinding van de vereniging,
– de uitsluiting van een effectief lid,
– de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

– het goedkeuren van het Intern reglement.

Art. 12. Er moet minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering worden gehouden en wanneer 1/5 van de leden dit vraagt.

De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de secretaris, per gewone brief, fax of e-mail die aan ieder effectief lid van de algemene vergadering wordt gestuurd minstens acht dagen voor de voorgestelde datum. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda.

Art. 13. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is met een meerderheid van 4/5 . Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeen geroepen, niet vroeger dan 15 dagen volgend op de eerste, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 en 2/3 aanwezigheid worden besloten.

Hoofdstuk 5. – Intern Reglement

Art. 14. De interne organisatie en de werking van de vereniging worden vastgelegd in het intern reglement opgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Hoofdstuk 6. – Begrotingen en rekeningen

Art. 15. Het vereniging- en boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor . Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.  De algemene vergadering geeft kwijting aan zijn bestuurders

Hoofdstuk 7. – Ontbinding en vereffening

Art.16. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering die ze heeft uitgesproken eventueel vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en beslist over het aanwenden van goederen en waarden der ontbonden vereniging na het passief te hebben vereffend en mits aan die goederen en waarden een bestemming te geven die zoveel mogelijk de doeleinden benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht. In geval van gerechtelijke ontbinding zal met hetzelfde doel door de vereffenaars een algemene vergadering der effectieve leden bijeengeroepen worden.

Art. 17. De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden indien 2/3 van de stemgerechtigde effectieve leden aanwezig zijn en met een meerderheid van 4/5 op de algemene vergadering.

Aldus opgemaakt in …. exemplaren te Hasselt, op 08 november 2016

Voorzitter                                                                               Secretaris