UITNODIGING di 08 november 2016 om 19u30 Open Forum Transitie Limburg

Wij zijn contact- en samenwerking zoekende vrijwilligers uit plaatselijke basisgroepen, samen ‘Transitie Limburg’. (zie bijlage)

Transitie noemen we: de af te leggen weg, of de verandering van onze huidige samenleving, naar een gezonde en gelukkige wereld.

Wij willen een betere wereld zoals de slogan van de Ubuntu-partij het zegt: “Als het niet goed is voor iederéén is het niet goed.”
Kernwoorden: ecologisch, duurzaam, sociaal, democratisch, kleinschalig, lokaal.

Wat we doen: mogelijkheden bieden om elkaar te ondersteunen en versterken, ideeën en ervaringen uit te wisselen, zowel lokaal tussen diverse groepen onderling, als boven lokaal tussen gelijkaardige initiatieven. We zoeken naar positieve samenwerking en netwerking.

Het impulsmoment van dit vehikel is dinsdag 8 november om 19u30 in HostelH, Spoorwegstraat 80, 3500 Hasselt (net achter het station). Als jij  je ook aangesproken voelt om mee verandering te maken, dan willen we je er graag bij hebben.

 We bespreken volgende punten met de aanwezigen:

  • korte kennismaking +
  • wat sprak je aan in de uitnodiging, wat wil je nuanceren of aanvullen
  • bespreking ontwerpstatuten, eventuele aanpassingen
  • wie stapt er mee in de vzw / onderlinge taakverdeling
  • afspraken voor uitprinten en ondertekenen
  • bepalen van acties en doelen (website met contact- en zoekfuncties, ontmoetingsdag…), prioriteiten afspreken
  • uitwerken stappenplan/ timing werking
  • Volgende samenkomst

Om voldoende stoelen te voorzien zou het fijn zijn als je vooraf laat weten dat je komt: mailadres Als je er niet bij kan zijn, maar wel op de hoogte wil gehouden worden, laat ons dat dan ook weten.

ecolonomie

Volg onze groep op FB: https://www.facebook.com/groups/transitie.limburg/

Bijkomende info Open Forum Transitie Limburg, ontwerpstatuten

Transitie Limburg werd opgericht door 9 Limburgers die de Inloopdagen van Transitie Vlaanderen (2011) volgden. Hieruit ontstonden ook (samen met VELT) ‘Tuinen in Transitie’ en (2014) “Vreucht van eigen bodem’.  De eigen projecten van de medewerkers slorpten zowat alle tijd op, waardoor de gezamenlijke initiatieven verminderden. Vier initiatiefnemers willen de actieve kern in 2016 terug uitbreiden en activeren. Transitie Limburg is ook actief binnen Transitie Vlaanderen.

Voor wie
Iedereen die wil werken aan verbetering, o.a. in biolandbouw en –voeding, duurzame energie, geef- en ruileconomie, kringloop en reparatie, energie- en materiaalbesparing, sociale-economieprojecten, samenwerken rond lokale economie en korte keten, lokale en alternatieve geld- en ruilcircuits, lokale transitie-werking , coöperatief en in zelfbeheer ondernemen voor reële behoeften, ecologisch bouwen en leven, ecologische vervoerswijzen en transport-systemen , lokale buurtateliers, investeren in leefbaarheid, natuurontwikkeling en sociale gelijkheid, gelijke rechten, rechtvaardigheid, wetenschappelijke onderbouwing van transitie,…

 

Ontwerpstatuten

Hoofdstuk 1.- Naam, Zetel, Doel

Art. 1. Oprichting: Heden, 08 november 2016 wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002;

Gegevens oprichters:
Naam, voornaam, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum

Art. 2. Benaming en maatschappelijke zetel van de vereniging: De vereniging draagt de naam Transitie Limburg. De zetel van de vereniging is gevestigd te ………………..(adres)  en valt onder het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

De maatschappelijke zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering volgens de regels zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

Art. 3. Doel vereniging: de vereniging heeft tot doel:

– een provinciaal open forum te zijn voor plaatselijke basisgroepen en individuen die ijveren voor een betere wereld , waarin zij elkaar kunnen vinden, helpen en versterken.
verbinding, ondersteuning, partner en spreekbuis te kunnen zijn voor basisbewegingen, -groepen en initiatieven die streven naar duurzame maatschappelijke en ecologische verbeteringen op mensenmaat,
de academische wereld, hogescholen en wetenschappelijk onderzoek ter informatie, onderbouwing en samenwerking linken aan- en toetsingsmogelijkheden geven voor deze (sociaal ecologische) initiatieven en onderwerpen.

Te ijveren: voor lokale ontmoetingsplaatsen (café, beurs, markt),
een provinciale/hoofdstedelijke ontmoetingsplaats (voor en over sectoren),
een digitale ontmoetingplaats (website).

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, ondermeer eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten (laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

Hoofdstuk 2. – Lidmaatschap: voorwaarden tot toelaten en uittreden van leden

Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat jaarlijks wordt neergelegd op de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Tongeren. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. De rechten en plichten van toegetreden leden worden beschreven in een Intern reglement.

Art. 5. Om lid te worden moet men als dusdanig gevraagd en/of aanvaard worden door de algemene vergadering. Het verzoek om toelating van een kandidaat effectief lid moet ingediend worden bij de voorzitter van de raad van bestuur. De maximum bijdrage voor effectieve leden bedraagt 250 Euro per jaar .

Art. 6. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, door het niet betalen van het lidgeld vóór 31 december van het lopend jaar en door ontslag. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Tot uitsluiting wordt enkel beslist door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Toegetreden leden zijn alle personen die –zelfs occasioneel- willen meewerken en niet door de Raad van Bestuur geweigerd worden.

Er wordt gestreefd naar een voldoende vertegenwoordiging van zowel basisinitiatieven als academische wereld.

Hoofdstuk 3 – Raad van bestuur

Art. 7. De vereniging wordt beheerd door de raad van bestuur bestaande uit minimum twee leden.  Deze worden verkozen uit en door de algemene vergadering en zij zijn herverkiesbaar door de algemene vergadering. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 2 jaar.  De mandaten worden kosteloos uitgeoefend. De Algemene Vergadering kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die ook in de raad van bestuur deze functie uitvoeren. De andere personen die deel uitmaken van deze raad zijn bestuurders. Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke reden dan ook, het aantal bestuurders is teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis gebracht worden. De bestuurders kunnen ten alle tijden afgezet worden door de algemene vergadering. De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging geen persoonlijke verplichting aan. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht, en de in hun beheer bedreven misgrepen.

De Raad van Bestuur kan deskundigen coöpteren en/of uitnodigen.

Bevoegdheden raad van bestuur

Art. 8. De raad van bestuur leidt als college de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd als college voor alle aangelegenheden, met  uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn  voorbehouden. Zij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur benoemt en ontslaat als college de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De raad van bestuur als college kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of zelfs mits machtiging van de algemene vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de  vereniging. De raad van bestuur als college kan, indien zij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen voor verbintenissen waarvan het maximale bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld..

Art. 9. De raad van bestuur vergadert volgens het stelsel der beraadslagende vergadering. De helft der leden moeten aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur, per gewone brief, fax of e-mail die aan ieder effectief lid van de raad van bestuur wordt gestuurd minstens acht dagen voor de voorgestelde datum. Het register met de beraadslagingen van de raad van bestuur wordt bij gehouden op de zetel van de vereniging waar het na afspraak en overleg ter inzage ligt voor belanghebbenden

Hoofdstuk 4. Dagelijks bestuur

Samenstelling en werking van een eventueel dagelijks bestuur wordt in het Intern Reglement beschreven.

Hoofdstuk 5. – Algemene Vergadering

Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. De leden van de algemene vergadering zijn degenen die ingeschreven zijn op de laatste neergelegde lijst op de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Tongeren.

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

Art. 11. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
– het wijzigen van de statuten,
– het benoemen en het ontslaan van de bestuurders en commissarissen
– het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend m.b.t. commissies,
– het goedkeuren van de jaarlijkse rekeningen en begroting, en kwijting aan haar bestuurders en commissarissen ,
– de ontbinding van de vereniging,
– de uitsluiting van een effectief lid,
– de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

– het goedkeuren van het Intern reglement.

Art. 12. Er moet minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering worden gehouden en wanneer 1/5 van de leden dit vraagt.

De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de secretaris, per gewone brief, fax of e-mail die aan ieder effectief lid van de algemene vergadering wordt gestuurd minstens acht dagen voor de voorgestelde datum. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda.

Art. 13. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is met een meerderheid van 4/5 . Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeen geroepen, niet vroeger dan 15 dagen volgend op de eerste, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 en 2/3 aanwezigheid worden besloten.

Hoofdstuk 5. – Intern Reglement

Art. 14. De interne organisatie en de werking van de vereniging worden vastgelegd in het intern reglement opgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Hoofdstuk 6. – Begrotingen en rekeningen

Art. 15. Het vereniging- en boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor . Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.  De algemene vergadering geeft kwijting aan zijn bestuurders

Hoofdstuk 7. – Ontbinding en vereffening

Art.16. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering die ze heeft uitgesproken eventueel vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en beslist over het aanwenden van goederen en waarden der ontbonden vereniging na het passief te hebben vereffend en mits aan die goederen en waarden een bestemming te geven die zoveel mogelijk de doeleinden benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht. In geval van gerechtelijke ontbinding zal met hetzelfde doel door de vereffenaars een algemene vergadering der effectieve leden bijeengeroepen worden.

Art. 17. De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden indien 2/3 van de stemgerechtigde effectieve leden aanwezig zijn en met een meerderheid van 4/5 op de algemene vergadering.

Aldus opgemaakt in …. exemplaren te Hasselt, op 08 november 2016

Voorzitter                                                                               Secretaris

Starttekst Transitie Limburg

Heb je ook niet het aanvoelen dat we  op vlak van samenleven in een impasse geraken als we voortdoen zoals we met zijn allen bezig zijn? Sociale onrechtvaardigheid, de ecologie bedreigd, en mensen zijn de greep op hun eigen bestaan kwijtgespeeld aan de markt, waar enkel de winst van een kleine rijke minderheid geldt….Willen jullie niet net als wij een omslag, de stroom keren, een ombouw, een overgang naar een sociaal rechtvaardiger en ook ecologisch leefbaarder wereld, waar mensen weer samen hun lot in hand nemen, startend hier en nu? Dat is de transitie waar wij voor staan.

Overal ter wereld, en ook in Limburg, namen en nemen mensen zelf het voortouw in een diversiteit aan initiatieven, acties, projecten : biolandbouw en –voeding, duurzame energie, geef- en ruileconomie, kringloop en reparatie, energie- en materiaalbesparing, sociale-economieprojecten, samenwerken rond lokale economie en korte keten, lokale en alternatieve geld- en ruilcircuits, lokale transitie-werking , coöperatief en in zelfbeheer ondernemen voor reële behoeften, ecologisch bouwen en leven, ecologische vervoerswijzen en transport-systemen , lokale buurtateliers, investeren in leefbaarheid, natuurontwikkeling en sociale gelijkheid…

Wij willen een open ontmoetings- en uitwisselingsplaats in Limburg, waar wat er leeft op vlak van transitie in de ruimste zin, zich vrijuit met elkaar kan verbinden , een open netwerk van een grote diversiteit aan lokale en Limburgse initiatieven, gerund door die initiatieven zelf…Een marktplaats waar de praktijk van het werken aan transitie mekaar kan ontmoeten en versterken, waar denkers en doeners elkaar wederzijds bevruchten , en waar de verschillende initiatieven een platform vinden om een breder publiek te inspireren tot engagement voor een transitie naar grotere leefbaarheid voor ieder zonder onderscheid, naar meer rechtvaardigheid, naar een beter ecologisch evenwicht, naar het weer zelf greep krijgen op economische, sociale  en ecologische ontwikkeling.

Transitie Limburg kiest daartoe voor de uitbouw van een Vereniging Zonder Winstgevend Doel, waarin alle transitie-initiatieven welkom zijn, met het oog op het realiseren van een stevig representatieve open en transparante samenwerking zonder bevoogding, en binnen die samenwerking van onderop willen we diverse ontmoetingskanalen en ontmoetingsmomenten realiseren. Hierbij denken we alvast aan een digitaal platform, netwerkdagen en een (bv. jaarlijks) groter gebeuren voor breed publiek .

Dergelijk initiatief kan maar slagen als het gedragen en ingevuld wordt door een breed representatief netwerk, dat zich onderling wil verbinden binnen een gezamenlijk krachtig transitieverhaal: samen stenen verleggen in de stroombedding om de loop van de rivier om te buigen richting meer sociale gelijkheid, ecologische waarden, en mensen die zelf hun samenleven weer in eigen hand nemen, zonder uitsluiting of bevoogding.

erik-van-den-abbeele

Erik Van den Abbeele

Transitie Limburg in één A4ke

Transitie is een begrip als een container, je kan er alles in kwijt! Het is de container met een verzameling van lokale initiatieven: “Er borrelt wat in de onderbuik van de samenleving … het gonst van verrassende ideeën en van structurele oplossingen” [1].

Transitie verwijst naar verandering, niet de verandering die wij zo maar ondergaan, maar de verandering die wij willen: “Dat doen waar we zelf beter van worden, waar we zoveel mogelijk geluk voor zo veel mogelijk mensen voor een zo lang mogelijke tijd mee scheppen” [2].

Vanuit een behoefte om rond de brede transitiebeweging verbinding met elkaar te zoeken werkt Transitie Limburg aan een open platform als ontmoetings- en uitwisselingsplaats. Het is een open ruimte, waar iedereen welkom is om vanuit een delen met mekaar een meerwaarde te creëren als bron voor vernieuwende initiatieven die mekaar versterken. Het is een marktplaats voor verschillende domeinen van de menselijke samenleving om vanuit deze diversiteit aan initiatieven en initiatiefnemers open deuren met nieuwe wegen te verbinden. Vanuit deze heelheid, met aandacht voor ecologische waarden, met diep respect voor menselijke waarden en gebaseerd op een leefbare economie is de focus van Transitie Limburg gericht op groei van de levenskwaliteit voor iedereen.

Als vehikel tot verbinding kiest Transitie Limburg voor de uitbouw van een VZW waarin alle transitie-initiatieven welkom zijn, om vanuit een open en transparante samenwerking een diversiteit aan ontmoetingskanalen en –momenten te realiseren. Hierbij denken we onder andere aan mogelijkheden voor een digitaal platform en netwerkdagen.

Dergelijk initiatief kan maar slagen als het gedragen wordt door een breed netwerk van transitiebewegingen, die ramen en deuren willen openen als een welkom om te verbinden naar een gezamenlijk krachtig verhaal.

bert-verleysen

Bert Verleysen

Bronnen

  1. Eggermont, N., Climate Express. Sporen van verandering. 2015, Berchem: Eppo.
  2. Holslag, J., Vlaanderen 2055. 2015, Amsterdam, Antwerpen: De Bezig Bij.

Demain (film, 2015)

(overgenomen van Toverlevenaar)

demain2Een film vol goede voorbeelden en hoop. Ik zag hem deze week voor de 2de keer. Met al die prachtige initiatieven die ik hier om de hoek nergens kan bespeuren. Hier en daar een spatje, een aanzet, een begin… Vaak met vallen en opstaan. En toch weten we allemaal dat verandering nodig is. Demain, dat is toch morgen?

Bloeiende alternatieven voor energie, economie, democratie en onderwijs komen aan bod. De kleinschalige en biologische productie van ons voedsel is de belangrijkste basis voor een leefbare wereld. Het lijkt allemaal te kunnen. Nu reeds. Ergens. Maar hier amper. Morgen?

demain3Het is in ieder geval een mooie prent om in groep te bekijken en er over na te kaarten. Zoeken naar haalbare mogelijkheden. Zoeken naar samenwerking. Als er 1 ding duidelijk is, dan is dat wel dat we geen heil moeten verwachten van politiek en grote bedrijven. Die hangen vast in geldelijke belangen en relaties, groei en winst. We moeten zelf, lokaal, nieuwe initiatieven opzetten, en een leefbaar alternatief uitbouwen naast de bestaande rat race naar de afgrond.

Pioniersvluchten naar Mars zullen de aarde niet redden. Maar ze geven wel aan dat we begrijpen dat we de aarde vernielden. En de mensheid. Maar het blijft een vlucht. Morgen, lijkt soms even ver weg als Mars.

demain1Maar mijn appels zijn bijna rijp. De druiven vallen goed mee dit jaar. De rupsen vreten de Oostindische kers op. Er zit wat schimmel op de barstende tomaten. En het grondwater uit de put krijgt een onverklaarbare en onaangename geur. En op 6 november proberen we weer een paar honderd mensen te bereiken met lokale producten op “Vreucht van eigen bodem”.

En af en toe denk ik dat de bierkaai wat afbrokkelt. Niets doen is geen optie. Vonden de filmmakers ook. Mooi toch? Hopelijk zet het meer in beweging dan een filmprojector. Kijk maar eens…

(En nodig buren, vrienden en familie uit.)

TRANSITIE. ONZE WELVAART VAN MORGEN. BOEKVOORSTELLING

TRANSITIE. ONZE WELVAART VAN MORGEN
Voorstelling nieuwe boek van Dirk Barrez
op dinsdag 27 september om 10.30 uur

GEVOLGD DOOR

ONZE CIRCULAIRE ECONOMIE
Uiteenzetting over het thema van het TransitieFestival van 22 t/m 30 oktober – gevolgd door een drankje en een hapje

Inkom € 18
Inclusief ex.van het nieuwe boek (winkelprijs € 19,95)

TRANSITIE. ONZE WELVAART VAN MORGEN
BOEKVOORSTELLING

Het is goed leven in de welvaartsstaten die vorige eeuw ontstonden. We kenden een sterke economische groei en ontwikkelden de nodige sociale intelligentie om de vruchten ervan te verdelen. Dat goede leven loopt echter tegen de eindigheid van onze aarde aan. De klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen, hongersnood, ongelijkheid, de falende economie, een afwezige overheid, oorlogen, de vluchtelingencrisis … Op allerlei vlakken worden de grenzen van wat aarde, samenleving en democratie kunnen verdragen, in ijltempo doorboord. En zo belanden we in een wereld waarin het moeilijk en onaangenaam leven is.

Zitten we gevangen in het perfecte dilemma waarbij het kiezen is tussen sociaal rechtvaardig zijn en de planeet opblazen, of ecologisch duurzaam zijn met miljarden mensen in armoede?
In
Transitie verdedigt Dirk Barrez van niet. Er is een uitweg, op voorwaarde dat we snel omschakelen naar een betrouwbare, stabiele economie die welvaart voortbrengt met tot tien keer minder broeikasgassen en materiaalgebruik tegen 2050. Die transitie wordt op tal van vlakken een fantastische tocht en een fascinerende uitdaging.

TRANSITIE. Onze welvaart van morgen is een boek voor ieder die geeft om de toekomst en de opbouw van duurzame leefsystemen. De auteur stelt het graag aan u voor op dinsdag 27 september om 10.30 uur (onthaal vanaf 10.00 uur).

Waar? In Triodos Bank, Hoogstraat 139, 1000 Brussel
(800 meter van station Brussel-Centraal)

Inschrijven noodzakelijk – mail naar info@pala.be met uw naam en adres. Schrijf het inkombedrag van € 18 over op Triodos-rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van PALA vzw met de mededeling ’27 september’.

Samen met u werpt de auteur graag licht op de vele uitdagingen die ons gezamenlijk wachten op weg naar een economie en samenleving die sociaal, ecologisch en democratisch zijn. Ze brengen welvaart en welzijn voort binnen de ecologische grenzen van onze planeet; ze voldoen aan de gerechtvaardigde behoeften en aanspraken van alle wereldburgers; burgers en samenlevingen krijgen greep op hun nieuwe sociaalecologische economie.

Leidraad daarbij zijn de vier delen van dit transitieboek: die behandelen vier wezenlijke vragen voor de toekomst van elke samenleving, van lokaal tot mondiaal.

I – Waar zijn we beland? Systemische problemen
II – Waar moet het naartoe? Toekomstbeelden
III – Wat moet er nu gebeuren? De kern van transitie
IV – Hoe geraken we daar?

De moeilijkste kwesties ontsnappen niet aan de aandacht. Er bestaan vandaag ontelbaar veel transitie-initiatieven. Maar waarom lukte het samenlevingen in het verleden dikwijls beter en sneller om duurzame alternatieven als coöperatieve banken, ziekenfondsen en toegankelijke gezondheidszorg, vakbonden of veralgemeend onderwijs uit te denken en vooral te laten uitgroeien tot sterke systemen die voor welvaart en welzijn zorgen. Hoe komt het toch dat vele andere landen sterkere transitieprestaties neerleggen, inzake energie, of mobiliteit, of werkbaar werk? Het goede nieuws is heel zeker dat de duurzaamheidstransitie wel degelijk is begonnen, en dat wat elders kan ook bij ons moet kunnen… maar het zal niet vanzelf gaan.

Een organisatie van Pala.be, Pelckmans Pro, TransitieNetwerk Middenveld i.s.m. Triodos Bank

BESTEL NU AL HET NIEUWE BOEK
VOORDEEL € 17 i.p.v. 19,95 en GRATIS VERZENDING

Kan u er niet bij zijn op de presentatie van TRANSITIE. Onze welvaart van morgen? Bestel dan alvast dit nieuwe boek zodat u het meteen drukvers krijgt toegestuurd.

PALA lezers genieten van een voordeelaanbod van € 17 i.p.v. 19,95 (winkelprijs). Bovendien is de verzending volledig gratis.

Klik hier voor bestellen van het boek of klik op de afbeelding van het boek in de rechterkolom

Boekinfo:

Barrez Dirk, Transitie. Onze welvaart van morgen, Pala.be | Pelckmans Pro, 2016, 160 p., € 19,95 / € 17 voor Pala lezers